Odbiór odpadów przemysłowych

pomożemy Ci jak najlepiej zagospodarować Twoje odpady

Zagospodarowanie odpadów przemysłowych

Odpady odbierane od naszych klientów przewożone są zgodnie z obowiązującymi przepisami o transporcie odpadów oraz
z przepisami o transporcie materiałów niebezpiecznych (ADR).

Dzięki współpracy z wieloma podmiotami posiadającymi instalacje do odzysku lub unieszkodliwienia zapewniamy optymalne, ze względu na przepisy prawa i wymogi ochrony środowiska, postępowanie z każdym rodzajem odpadu.

Oferujemy odbiór następujących grup odpadów
 • odpady opakowaniowe (tw. sztuczne, metalowe, szklane),
 • odpady żywic, farb i lakierów,
 • odpady remontowo-budowlane,
 • zanieczyszczoną ziemię,
 • chemikalia i rozpuszczalniki,
 • tonery i odpady drukarskie,
 • czyściwo, tekstylia,
 • odpady z warsztatów samochodowych,
 • zużyte akumulatory,
 • odpady poprodukcyjne,
 • odpady tworzyw sztucznych,
 • olej i odpady ropopochodne,
 • zaolejone czyściwo i płyny szlifierskie,
 • sprzęt elektroniczny, monitory, komputery,
 • zużyte źródła światła zawierające rtęć,
 • sprzęt AGD i urządzenia chłodnicze,
 • inne odpady na zlecenie wytwarzającego.

Pojemniki na odpady:

Pomagamy firmom w bezpiecznym gromadzeniu wszystkich odpadów.

W celu zagwarantowania optymalnego odzysku, recyklingu odpadów Green Res oddaje do dyspozycji klientów odpowiednie pojemniki ze względu na właściwości danych odpadów.

Wytwarzasz lub posiadasz
odpady?
Zapraszamy do współpracy!