Polityka prywatności

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej greenres.pl jest GREEN RES Sp. z o. o., wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000577962, dalej „Administrator” będący jednocześnie Usługodawcą.
  1. adres siedziby: ul. Świętosława 272A, 39-200 Dębica,
  2. NIP: 5170371666,
  3. REGON: 362637263,
  4. adres poczty elektronicznej: biuro@greenres.pl
 2. Dane osobowe Usługobiorcy są przetwarzane zgodnie z:
  1. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (dalej: RODO) (Dz.Urz. UE L119 t. 59, 4 maja 2016).
  2. Ustawą z dnia 10 maja 2018 r., o ochronie danych osobowych (dalej: UODO) (Dz.U. 2018, poz. 1000).
 3. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:
  1. przetwarzane zgodnie z prawem,
  2. zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
  3. merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH

 1. Dane osobowe Usługobiorców, zbierane przez Administratora, są wykorzystywane do nawiązania kontaktu z usługobiorcą.
 2. Administrator przetwarza następujące dane osobowe Usługobiorców:
  1. imię i nazwisko ew. nazwa firmy (jeśli dotyczy),
  2. adres,
  3. adres e-mail,
  4. numer telefonu.
 3. Administrator może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne):
  1. oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Usługobiorca,
  2. informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania przez Usługobiorcę z usługi świadczonej drogą elektroniczną,
  3. informacje o skorzystaniu przez Usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną.
 4. Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt 2 jest niezbędne do świadczenia przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną w ramach strony internetowej.

PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH

 1. Korzystanie ze strony oraz zawieranie umów o świadczenie usług drogą elektroniczną za jej pośrednictwem (z czym wiąże się konieczność podania danych osobowych) jest całkowicie dobrowolne.
 2. Osoba, której dane dotyczą, decyduje samodzielnie, czy chce rozpocząć korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę zgodnie z Regulaminem.
 3. Podstawą legalnego przetwarzania danych osobowych przez Usługodawcę, zgodnie z art. 6. pkt. 1 RODO jest:
  • a) – wyrażenie zgody przez osobę, której dane dotyczą,
  • b) – niezbędność przetwarzania danych osobowych do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą bądź do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,
  • c) – w celu realizacji działań wynikających z przepisów prawa polskiego albo unijnego,
  • f) – niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora danych osobowych lub przez stronę trzecią.
 4. Administrator nie przetwarza danych osobowych szczególnych, których dotyczy art. 9 RODO.

PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA

Usługobiorca ma prawo do:

1. dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, aktualizowania, przenoszenia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych oraz do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
3. wniesienia skargi do organu nadzorczego (PUODO), jeżeli uzna, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy prawa.

PLIKI „COOKIES”

 1. Strona internetowa Usługodawcy używa plików „cookies”. Brak zmiany po stronie Usługobiorcy ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.
 2. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług na stronie internetowej. W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej,
  w szczególności tych wymagających autoryzacji.
 3. W ramach strony internetowej stosowane są rodzaje:
  1. sesyjne – pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy do czasu wylogowania (opuszczenia strony internetowej),
  2. stałe – pliki przechowywane w urządzeniu końcowym Usługobiorcy przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika,
  3. analityczne – pliki monitorujące, które umożliwiają lepsze poznanie sposobu interakcji Usługobiorcy w zakresie zawartości strony internetowej, pozwalają lepiej zorganizować jego układ,
   “Analityczne” „cookies” gromadzą informacje o sposobie korzystania ze strony internetowej przez Usługobiorców, typie strony, z jakiej Usługobiorca został przekierowany, oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty Usługobiorcy na stronie. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych Usługobiorcy, lecz służą do opracowania statystyk korzystania ze strony internetowej.
 4. Użytkownik ma prawo decydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez wybór odpowiednich konfiguracji – szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 2. Usługodawca udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

Wytwarzasz lub posiadasz
odpady?
Zapraszamy do współpracy!